dsc 0301

Investerare

Vanliga frågor och svar

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Ripasso Energy. Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till ir@ripassoenergy.com.


 

Hur många stirlingmotorer finns det i Ripasso PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.
 
Kan Ripasso PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Ripasso Energy kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde.
 
Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i Ripasso PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.
 
Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Ripasso Energy i nuläget är att bevisa produkten kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Ripasso Energy har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till 250 MW, eller 625 Ripasso PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.
 
Är andra marknader för Ripasso PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för Ripasso PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, 17 öre per KWh, är rekordlågt inom greentechsektorn och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.
 
Ripasso Energy och andra stirlingmotortillverkare
Ripasso Energy baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har i och med vårt samarbetsavtal med Sibbhultsverken gjort det möjligt att producera motorerna till ett pris som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Som tillägg till detta har Ripasso Energy också utvecklat och patentansökt en hybridiseringsteknik, vilken gör det möjligt att i en och samma produkt använda flera olika bränslen. Detta är även grunden i Ripasso PWR BLOK, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.
 
Ripasso Energy ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.
 
Hur kommer det sig att ni gör en nyemission precis efter konvertibelemissionen?
Lanseringen av Ripasso PWR BLOK fick mycket god responsen från marknaden. För att kunna möta den efterfrågan, täcka garantiåtaganden, öka försäljnings- och marknadsinsatser, stärka leveransförmågan och genomföra kostnadsbesparande åtgärder på stirlingmotorn stärker Ripasso Energy upp balansräkningen.
 
Bakgrunden till konvertibelemissionen
Det fanns ett behovet att finansiera den dagliga verksamheten så att kassan räckte med god marginal tills dess bolaget fått ett kommersiellt genombrott. Anledningen till valet av konvertibel istället för emission av stamaktier var den låga aktiekursen som vid tiden (augusti 2017) var drygt 2 kr / aktie, dvs. långt under noteringskursen på 4 kr / aktie. Huvudägaren och tillika styrelseordföranden lade tillsammans med ytterligare en investerare fram ett erbjudande till styrelsen där emissionen var till majoriteten tecknad och till 100 % garanterad. Detta utan önskan om betalning från bolaget för denna garanti som är sedvanligt. Istället för betalning från bolaget önskades från investerare teckningsrätterna från två större ägare (AC Cleantech och Gunnar Larsson) samt möjlighet att vid senare tillfälle köpa konvertiblerna till tecknad kurs från huvudägaren.
 
Sven Sahle, AC Cleantech och Gunnar Larsson accepterade villkoren och styrelsen lade fram förslag om emission med företrädesrätt till extra bolagstämma 7 september där förslaget röstades igenom i total enighet. Prospekt för denna emission är nu publicerad och teckningsrätterna avskilda. AC Cleantech och Gunnar Larsson kommer nu föra över sina teckningsrätter till investeraren utan ersättning och Sven Sahle kommer teckna sin andel av emissionen. Investeraren kommer teckna sina andelar fullt ut samt eventuella andra andelar som inte tecknats av andra aktieägare. Resultatet är att bolaget tryggat sin kapitalförsörjning till mitten av nästa år till en mycket låg kostnad (juridisk hjälp samt emissionsintitut) och samtliga aktieägare har möjlighet att deltaga på lika villkor.
 
Nedan finns all dokumentation med anledning av konvertibelemissionen tillgänglig för nedladdning.
 
 
Bakgrunden till stamaktieemissionen
Anledningen till den här emissionen är betydligt mer expansiv. Mandatet att emittera 30 % nya aktier gavs vid ordinarie bolagstämma våren 2017 och styrelsen nyttjade detta först då man kände stor säkerhet att bolaget stod inför en nära kommersiell order och ett behov att bygga upp möjligheter att kunna leverera större volymer av stirlingmotorn. Det var de potentiella kunderna inom ferrokromindustrins gensvar på produkten PWR BLOK som var avgörande för detta beslut. Även här valdes en företrädesemission istället för en riktad emission för att nå total likabehandling av alla aktieägare. Vidare används en liknande metod för att säkra en större anslutning till emissionen redan då den utannonseras. De tre ägarna Sven Sahle, AC Cleantech och Gunnar Larsson kommer helt eller delvis avstå vederlagsfritt sina teckningsrätter till ett investerarkollektiv som tecknar 58 MSEK. Inga garantiåtaganden har handlats upp då likviden inte är nödvändig för att klara bolagets dagliga drift, utan enbart är till för expansion. Vidare ser styrelsen gärna att nyemitterade aktier enkom hamnar i händer på investerare som är intresserade av bolagets långsiktiga tillväxt så att en stabil tillväxt av aktiekursen kan ske i takt med att bolaget når sina målsättningar. Emissionen har inte någon nedre gräns annat än den redan säkrade, dvs. nås inte målet 91,7 MSEK fullt ut kommer enbart aktier för det belopp som är tecknats (minst 58 MSEK redan klart) utfärdas och bolaget får prioritera resurserna efter detta.
 
På samma sätt som konvertibelemissionen är resultatet medel för bolaget att genomföra sin tillväxt till en mycket låg kostnad (juridisk hjälp samt emissionsintitut) och full likabehandling av alla aktieägare. Skulle emissionen tecknas fullt ut gör bolaget bedömningen att det framöver kommer kunna finansieras enbart med vinstmedel utan behov av externt aktiekapital.
 
Hur fungerar en konvertibel?
För varje innehav aktie ges en teckningsrätt för en konvertibel. En konvertibel tecknas sedan för 0,41 kr / st. Den summan man tecknar konvertibler för är att betrakta som ett lån till Ripasso Energy och på beloppet utgår en årsränta om 10 %, vilken utbetalas kvartalsvis i efterskott. Då två år gått kan man välja att antingen få tillbaka den investerade summan kontant eller konvertera den till aktier med kursen 5 kr / aktie. Ytterligare detaljer om konvertiblerna finns i vårt prospekt, s 28 – 31.
 
Vilka datum gäller för de olika emissionerna?
För konvertibelemissionen gäller att teckningstiden är den 6 – 24 november 2017. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 6 – 22 november 2017. Teckning sker genom betalning senast den 24 november 2017. Ytterligare detaljer om betalning finns i prospektet, s. 29.
För nyemissionen gäller att avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 november 2017. Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 november 2017; aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 29 november 2017. Teckningstiden är den 4 – 15 december 2017 och handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under perioden 4 – 13 december 2017. Prospekt med anledning av nyemissionen beräknas offentliggöras senast omkring den 3 december 2017.
 
Betalar man courtage vid nyemissionen?
Nej, inget courtage betalas vid nyemission.