Vd har ordet

Ripasso Energy är på väg in i nästa fas i den spännande resa vi inledde 2008. Något förenklat skulle man kanske kunna uttrycka det som att bolagets huvudfokus från start tills idag varit forskning och utveckling. Att anpassa stirlingteknologin för att kunna erbjuda marknaden en stirlingmotor som kan tillhandahålla hållbart producerad elektricitet på ett kostnadseffektivt sätt. I den period som ligger framför oss kommer fokus i betydligt högre utsträckning ligga på försäljning och produktion. Innan jag går närmare in på detta, kan det dock vara på sin plats att titta på vad vi hittills har åstadkommit.

När vi startade 2008 var ambitionen att utveckla stirlingsteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Att utnyttja denna för kommersiellt bruk där vårt fokus från start låg på att utvinna solenergi. Vi var tidigt framgångsrika i det utvecklingsarbetet. År 2012 slog vår stirlingmotor inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Idag har vi världens bästa stirlingmotor med största uteffekt och en oöverträffad effektivitet för både sol och gas.

Vi har även jobbat intensivt med att anpassa motorn för volymtillverkning i samarbete med vår produktionspartner Sibbhultsverken. Vi erbjuder marknaden en effektiv motor med låga underhållskostnader. Vi står väl rustade för en produktionsfas där styckkostnaden per motor kommer att sjunka snabbt vid ökande produktionsvolymer.

För att möta solenergins akilleshäl har vi också jobbat hårt med utveckling av hybridteknik. År 2016 lanserade vi en solhybridsmotor där man kan kombinera solvärme med annan bränslebaserad uppvärmning i samma enhet. Detta innebär att Ripasso Energy har en lösning som möjliggör leverans av klimatsmart elektricitet när kunden faktiskt behöver den – inte endast när solen lyser. Vi är ensamma i världen om hybridiseringsfunktionaliteteten för stirlingmotorn och lämnade våren 2017 in patentansökan för tekniken.

I september 2017 lanserade vi en ny containerbaserad lösning – PWR BLOK 400-F. I denna används vår stirlingmotor för att utvinna energi från rest- och fackelgaser. Globalt bränns (facklas) det bort restgas varje år med ett energiinnehåll motsvarande hela Afrikas elkonsumtion. Det görs utan att energin tas tillvara. Vår lösning gör det möjligt att utvinna hållbar energi ur denna restgas till ett pris som många gånger är avsevärt lägre än elpriset på de flesta marknaderna. Ett tydligt exempel på fördelarna med vår teknologi är ferrokromindustrin i Sydafrika (en tredjedel av världsproduktionen). Det är en industri som är stora konsumenter av el och som själva producerar stora mängder restgas som idag bara bränns upp. Med PWR BLOK 400-F blir det möjligt att utvinna el ur denna restgas till rekordlåga 17 öre per kWh. Det minskar företagens behov av köpt el från nätet och därmed deras totala koldioxidutsläpp. I Sydafrika produceras idag huvudparten av all el med fossila bränslen med stora koldioxidutsläpp som följd. Vår teknik bidrar här till en kraftig minskning av koldioxidutsläppen.

Den 10 november 2017 tillkännagav vi också att vi tecknat en avsiktsförklaring med en ferrokromproducent i Sydafrika rörande försäljning av sju stycken PWR BLOK 400-F. Det potentiella ordervärdet uppgår till 3 766 000 EUR med 12 månaders leveranstid. Detta är första tydliga tecknet på att Ripasso Energy nu går in i en ny fas där försäljning och produktion kommer ta en större andel av vår tid i anspråk. Den 22 december 2017 undertecknades försäljningsavtalet med Afarak Mogale om sju stycken PWR BLOK 400-F.

Vi står mycket väl rustade inför denna fas. En förutsättning för att nå affärsmässig framgång på elmarknaden är självfallet priset. Lika självklart viktigt idag är att produkten produceras på ett klimatsmart och hållbart sätt, att produktionen inte bidrar till att öka det globala CO2 utsläppet. Vi är stolta över att Ripasso Energy kan leverera hållbar energi som bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med ett pris som är rekordlågt för klimatsmart el.

En tredje viktig faktor för marknadsframgång idag, är att elen som produceras finns tillgänglig där och när konsumenten faktiskt behöver den. Detta är kanske Ripasso Energys största styrka. Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor som vind och solkraft har ökat kraftigt det senaste decenniet, men dessa har dock sina uppenbara begränsningar och svagheter. Vad gör man när solen inte lyser eller vinden inte blåser? Konsumenternas behov av el finns ju där hela tiden, även när det är mörkt, vindstilla eller ”fel” årstid. Lagring och transmission är kostsamt och komplicerat. Ripasso Energy har idag tekniken och lösningarna för att kunna leverera hållbar el när och var kunden behöver den och till mycket konkurrenskraftiga priser jämfört med andra tekniker.

Därför är det med stor optimism och framtidstro som vi på Ripasso Energy ser på framtiden. Vi har sedan starten 2008 drivits av övertygelsen om att vi kommer att skriva svensk industrihistoria och vi hoppas att ni vill fortsätta vara med och göra det tillsammans med oss.

Med vänliga hälsningar,
Gunnar Larsson,
Vd och grundare

Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Träffa Ripasso Energy

3
Dec

Aktiespararna Vänersborg

Träffa Ripasso Energy

Finansiell kalender

12
Feb

Bokslutskommuniké

26
Mar

Årsrapport

7
Maj

Kvartalsrapport

Finansiell kalender