Vanliga frågor och svar

Nedan finns svar på ett antal vanliga frågor som med jämna mellanrum inkommer till Ripasso Energy. Om svaret på er fundering inte finns i listan nedan, ber vi er höra av er till ir@ripassoenergy.com.


 

Hur många stirlingmotorer finns det i Ripasso PWR BLOK?
Varje PWR BLOK består av 14 motorer och har en nominell uteffekt om 400 kW.
 
Kan Ripasso PWR BLOK används med andra gaser?
En av de unika aspekterna av stirlingmotortekniken är att förbränningen av bränslet sker externt – det är endast den genererade värmen som används. Av den anledningen är kvaliteten på bränslet inte av samma vikt som i förbränningsmotorer och Ripasso Energy kan använda gaser som allmänt anses vara restprodukter utan användningsområde.
 
Även om väsentligen alla typer av brännbara gaser är fullt tänkbara som bränslen i Ripasso PWR BLOK, är vi i nuläget fullt inriktade på ferrokromindustrin.
 
Varför riktar ni er på den sydafrikanska ferrokromindustrin?
Det viktigaste för Ripasso Energy i nuläget är att bevisa produkten kommersiellt. Då det skett kommer det möjliggöra större projekt, högre produktionsvolymer och ett bredare fokus. Som en lämplig initial marknad har den sydafrikanska ferrokromindustrin identifieras. Ripasso Energy har varit närvarande i regionen sedan 2012 och har goda kontakter med representanter för samtliga större tillverkare. Marknadspotentialen uppskattas till 250 MW, eller 625 Ripasso PWR BLOK. Då Sydafrika står för en tredjedel av världens ferrokromtillverkning är den globala marknaden ungefär en faktor tre större.
 
Är andra marknader för Ripasso PWR BLOK tänkbara?
Ja, alla områden där gaser produceras är tänkbara marknader för Ripasso PWR BLOK. Priset vi kan erbjuda, 17 öre per KWh, är rekordlågt inom greentechsektorn och intressant för alla typer av elintensiva industrier med tillgång till restgaser. I nuläget är vi dock fullt fokuserade på den sydafrikanska ferrokromindustrin.
 
Ripasso Energy och andra stirlingmotortillverkare
Ripasso Energy baserar sin teknologi på en exklusiv licens från Kockums och har med avstamp därifrån demonstrerat världens största (i termer av uteffekt) och mest effektiva stirlingmotor. Vi har i och med vårt samarbetsavtal med Sibbhultsverken gjort det möjligt att producera motorerna till ett pris som kan matcha alla konkurrerande tekniker. Som tillägg till detta har Ripasso Energy också utvecklat och patentansökt en hybridiseringsteknik, vilken gör det möjligt att i en och samma produkt använda flera olika bränslen. Detta är även grunden i Ripasso PWR BLOK, en produkt som bedöms ha mycket stor marknadspotential. Vår uppfattning är att vi är ensamma i det marknadssegment vi valt att rikta in oss på.
 
Ripasso Energy ser positivt på andra aktörer inom stirlingtekniken, då ökad uppmärksamhet för tekniken som sådan gynnar även oss.
 
Hur fungerar en konvertibel?
För varje innehav aktie ges en teckningsrätt för en konvertibel. En konvertibel tecknas sedan för 0,41 kr / st. Den summan man tecknar konvertibler för är att betrakta som ett lån till Ripasso Energy och på beloppet utgår en årsränta om 10 %, vilken utbetalas kvartalsvis i efterskott. Då två år gått kan man välja att antingen få tillbaka den investerade summan kontant eller konvertera den till aktier med kursen 4,50 kr / aktie (efter omräkning efter nyemissionen). Ytterligare detaljer om konvertiblerna finns i vårt prospekt, s 28 – 31.
Hur fungerar det att handla med en konvertibel?
Denna prissätts som en procent av nominellt värde. Konverteringskursen omräknades efter avslutad emission av stamaktier och är nu 4,50 kr. Detta gör att om t ex. aktiekursen är 9 kr, är det inte otänkbart att handla konvertibeln till 200%, då 9 / 4,5 = 2.

Ripasso Energy tar inget ansvar för prissättningen och det är en mängd andra variabler som kan påverka ex. kupong, likviditet och prioriterad fordran. För samtliga villkor gällande konvertibeln hänvisas till prospektet.

Prenumerera på nyheter från Ripasso

PRESSRELEASER

Pressreleaser

Bolagsstämmor

16
Jan

Extra bolagsstämma

Extra bolagstämma

Finansiell kalender

12
Feb

Bokslutskommuniké

26
Mar

Årsrapport

7
Maj

Kvartalsrapport

Finansiell kalender