dsc 0301

Investerare

Investerare

Produktionen av elektricitet har genomgått ett kraftigt skifte under de senaste åren. Efterfrågan på förnyelsebara alternativ har mötts med ett flertal olika teknologier och de mest framgångsrika som solpaneler och vindkraft kan idag under vissa förhållanden producera en kilowattimme billigare än de konventionella alternativen som kol- eller kärnkraft. I takt med sol- och vindenergins framsteg har nya utmaningar tillkommit då den el inte alltid kan produceras när den ska konsumeras. Detta försöker man ibland lösas genom olika lagringstekniker, men man har inte nått ända fram, eftersom produktionen inte bara ska flyttas från dag till natt, utan även från sommar till vinter.

Här ligger Ripasso Energys möjlighet. Vi har sedan 2008 med stöd av en licens från Kockums tagit fram en stirlingmotor som kan drivas på både sol och ett flertal bränsletyper. Vår solhybridlösning levererar det som marknaden efterfrågar – maximalt med förnyelsebart och alltid tillgängligt. Genom samarbete med Sibbhultsverken kan vi serietillverka stirlingmotorn och få ner kostnaden till en nivå som öppnar en stor marknad, och vi står nu inför att inleda produktion av anläggningar för kommersiellt bruk. Det gör vi under kommande år tillsammans med vår partner Horizon. Den 8 maj 2017 mottog vi vår första kommersiella order och förväntar oss en orderingång på åtminstone 100 motorer  under hösten. För att kunna vara en trovärdig leverantör har vi stärkt vår balansräkning och listat aktien på NGM Nordic MTF.


Ripasso Energys konvertibelemission

Förslaget från styrelsen för Ripasso Energy AB (publ) till beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser samt relevanta bilagor finns nedan tillgängliga för nedladdning.

Ovanstående förslag kommer att behandlas på en extra bolagsstämman. Den kommer att äga rum den 7 september klockan 10 i advokatfirman Törngren Magnells lokaler, Västra Trädgårdsgatan 8, 111 53 Stockholm.

Kallelse

Fullmaktsformulär


Träffa Ripasso

Under våren har Ripasso Energy presenterat bolaget för existerande och nya aktieaägare på ett antal träffar. Dessutom arrangerades ett Öppet Hus i produktionsanläggningen i Sibbhult.

Mer information samt en lista över planerade tillfällen finns här. Listan uppdateras löpande.


Informationsmemorandum


Pressreleaser

https://publish.ne.cision.com/v2.0/Release/ListReleasesSortedByPublishDate/?feedUniqueIdentifier=62cd8eea5e
https://ripassoenergy.com/pressrelease/
1